Üz Cizgilərimiz Haqqımızda Nə Deyir?

0
7077
Üz Cizgilərimiz Haqqımızda Nə Deyir?

İnsanların üz cizgiləri belə onların xarakterindən danışır. Çinli alimlərin üz cizgilərinə görə xarakteri müəyyənləşdirərkən alın, burun, çənə, qaş, göz və dodaqların quruluşunu əsas götürürlər.

Alın – insanların düşüncələrini inkişaf etdirmə üsulları haqqında məlumat verir. Geniş alına sahib olan insanlar güclü xəyal gücünə və yüksək intellektə malikdirlər. Dar alın insanların diqqətli, vaxta önəm verən, riyazi bacarıqlarının yüksək olduğuna işarədir. Donqar alına sahib olanlar isə təşəbbüskar, yola gedən və paylaşımçı olaraq qəbul edilir.
 
Gözlər– həyata baxış tərzini və stress vəziyyətində davranış qaydalarını ortaya qoyur. Gözləri çuxurda olan insanlar ciddi və sirli olduğu halda, gözləri sifətə yaxın olanlar vasvası, qərarlı, ən xırda detallara önəm verən insanlardır. Böyük gözlər isə açıq sözlü, kübarlıq və sözünə inam olan insanlardan xəbər verir. Kiçik gözlər isə insanın diqqətini asan cəmləşdirməyi bacarmasından və qapalılığından xəbər verir. Sallaq gözlü insanlar isə həyata optimist baxmağı sevmir. Dəmbə gözlərə sahib olanlarda isə yaşamaq həvəsi yüksək olur və eyni zamanda bu cəhət insanların küsəyən olmasından da xəbər verir.

Burun – insanların iş həyatındakı seçimləri və madiyyata olan baxış tərzini ortaya qoyur. Enli burunlu insanlar iş həyatında özünə inamı olan insanlardır. Dar burunlu insanlar isə idarəçiliyi və zəmanətkeşliyi sevən insanlardır. Böyük burun insanın idealistliyi və lider olma istəyindən xəbər verir. Sallaq (dimdikli) burun insanlarla yaxşı ünsiyyət qurmaq bacarığının olduğuna işarədirsə, yumru və şiş burun isə insanların qənaətcil olmasına işarədir.  

Çənə – insanın özünü müdafiə üsulunu və təcavüzkarlıq səviyyəsini müəyyənləşdirir. Geniş çənə avtoritarlığı, mərhəmətsizliyi və enerjini ifadə edir. İti çənə insanların tez əsəbiləşən xarakterə malik olduğunu ifadə edir. İkiyə ayrılmış çənə qərarsızlığı bildirirsə, yumru çənə  enerjililiyi və canlılığı, irəliyə doğru çıxan çənə isə insanın inadcılığı və xoş görünüşlüyündən xəbər verir.

Dodaqlar – insanların düşüncələri ifadə etmə bacarığını və seksual dünyagörüşünü ortaya qoyur. Qalın və sallaq dodaqlar insanın comərd olduğunu biruzə verirsə, incə dodaqlar az danışmağı sevən insanlardan xəbər verir. Belə dodaqlara sahib olan insanlar eyni zamanda ehtirası və mühafizəkarlığı ifadə edir. Həddindən artıq qalın alt dodaq isə insanın tənbəl və zövqə düşkün olduğunu göstərir.

Qaşlar – insanların önəmli hadisələr zamanı necə qərar qəbul etdiyini bildirir. Sallaq qaşlar insanların əlaqələri ciddi qəbul etdiyini, hündür qaşlar hirsli olduğunu, tez hövsələdən çıxdığını ifadə edir.
Uzun qaşlar güclü və mübarizə aparmaği sevən insanların əsas göstəricisidir. Nazik qaşlar isə qərarından tez daşınan və elastik quruluşu ifadə edirsə, birləşmiş qaşlar macəra sevən, düz qaşlar isə insanın optimist olduğundan xəbər tutmağa imkan yaradır.

Qulaqlar– ətrafındakılara təsir və təsiri altına düşmə səviyyəsini bildirir. Böyük qulaqlar insanın musiqi sahəsində bacarıqlı olmasından xəbər verir.  Normal qulaqlar ciddilikdən xəbər verirsə, başa birləşik qulaqlar cəmiyyət qaydalarına bağlılığın əsas göstəricisidir. Böyük və çömçə qulaqlı insanlar isə danışmağı çox sevirlər.  

Üz– quruluşu insanın romantik olub-olmamasından və ağıl səviyyəsindən xəbərdar olmağımıza kömək edir. Həddindən artıq uzun üzlü insanlar qürurlu, sifət quruluşu kök olan insanlar maddiyatçı, əyləncəyə, istirahətə düşkün, sümüklü üzə sahib olanlar işləməyi sevən və ürkək, arıq üz quruluşlu insanlar isə dərin düşüncəli və diqqətli insanların əsas göstəricisidir.
 
 
 
 
Korrektor:Əhmədova Sevinc

ŞƏRH YAZIN